சூரிய கிரஹணத்தின் பாதிப்பில் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி ?

சூரிய கிரகணத்தில் இருந்து நம்மை காப்போம்

ஜோதிடம் வாழ்க, ஜோதிடம் வெல்க, முறையாக

ஜோதிடம்கற்போம், கற்பிப்போம், அனுதினமும்

ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *