திரு கணிதமா வாக்கியம் சரியா? சனிபெயர்ச்சி பற்றி

திருகணிதமா வாக்கியம் சரியா? சனிபெயர்ச்சி பற்றி…
டாக்டர் நவசக்தி சுந்தர்ஜீ என்ன சொல்கின்றார்?

ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வெல்க முறையாக

ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம், அனுதினமும்

ஜோதிடத்தை சுவாசித்து ஜீவிப்போம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *