அட்டகாசம் பண்ண போகும் மூன்று கிரக சேர்க்கைகள்

அட்டகாசம் பண்ணபோகும் மூன்று கிரக சேர்க்கைகள்

சேர்க்கைகள்

ஜோதிடம் வாழ்க ஜோதிடம் வளர்க முறையாக

ஜோதிடம் கற்போம் கற்பிப்போம் அனுதினமும்

ஜோதிடத்தை சுவாசித்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *